Regulamin

  REGULAMIN
  sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową organizowaną
  przez Grupę Żywiec S.A. przy współpracy z Target Market

  § 1
  Postanowienia ogólne

  1. Sprzedaż pojazdów na mocy niniejszego Regulaminu będzie przeprowadzana w formie aukcji internetowej przy współpracy z Target Market na zlecenie Działu Floty Grupy Żywiec S.A.
  2. Organizatorem aukcji w rozumieniu nieniejszego Regulaminu jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Browarna 88 (dalej jako  "Organizator").
  3. Organizator poprzez aukcję internetową oferuje do sprzedaży pojazdy samochodowe stanowiące własność podmiotów należących do kapitałowej Grupy Żywiec.
  4. Aukcja internetowa odbywa się na platformie aukcyjnej Target Market dostępnej pod adresem www.targetmoto.pl
  5. Adres i login do platformy aukcyjnej Target Market znajduje się w intranecie na platformie HeiPort w zakładce Działu Zarządzania Flotą Grupy Żywiec S.A.
   

  § 2
  Uczestnicy aukcji

  1. W aukcji internetowej organizowanej przez Organizatora mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy podmiotów należących do kapitałowej Grupy Żywiec, którzy zarejestrują się na platformie aukcyjnej (dalej jako „Uczestnicy”).
  2. Uczestnik aukcji powinien podać imię, nazwisko, nazwę spółki Grupy Żywiec, w której pracuje,  swój numer PESEL, numer telefonu, adres e-mailowy oraz adres zameldowania. W przypadku wygrania danej aukcji kupujący zobowiązany będzie do podania ewentualnych dodatkowych danych wymaganych do wystawienia faktury VAT związanej ze sprzedażą danego pojazdu. Prawdziwość danych pracownika będzie weryfikowana przez Organizatora.
  3. Uczestnik aukcji w procesie rejestracji nadaje sobie login, z zastrzeżeniam, że login nie może być imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Ponadto login Uczestnika nie może pozwalać na jednoznaczną identyfikację tożsamości Uczestnika przez inne osoby biorące udział w licytacji.

  § 3
  Cena i stan Pojazdu

  1. Wywoławcza cena sprzedaży pojazdu ustalana jest przez Organizatora na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę techniki samochodowej oraz procedury sprzedaży wewnętrznej.
  2. Informacje dotyczące przebiegu, stanu technicznego i zużycia pojazdu będącego przedmiotem aukcji podawane są do wiadomości Uczestników aukcji poprzez umieszczenie ich na platformie aukcyjnej Target Market.
  3. Przystąpienie Uczestnika do licytacji Pojazdu oznacza akceptację stanu technicznego i stopnia zużycia pojazdu i nie może być podstawą żadnych roszczeń Uczestnika aukcji z tego tytułu wobec Organizatora, Target Market i/lub innego podmiotu należącego do Grupy Żywiec.
  4. Uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia ceny sprzedaży pojazdu, w szczególności po zamknięciu aukcji.

  § 4
  Wymagania techniczne

  1. Minimalne warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Platformy aukcyjnej to:
  a) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  b) sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza, Mozilla Firefox lub Chrome,
  c) zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.

  § 5
  Organizacja i przebieg aukcji

  1. Ogłoszenie o aukcji internetowej sprzedaży pojazdów publikowane jest przez Organizatora do wiadomości Uczestników poprzez stronę internetową i określa w szczególności:
  a) termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji,
  b) markę, typ i model sprzedawanych pojazdów,
  c) zdjęcia pojazdów,
  d) wysokość ceny wywoławczej pojazdów,
  e) druk wyceny rzeczoznawcy,
  f) miejsce postoju i odbioru pojazdu.
  2. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rejestracji Uczestników na platformie aukcyjnej jest Organizator. Target Market jest podmiotem, o którym mowa w art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. W celu wzięcia udziału w licytacji Uczestnik aukcji powinien:
  a) zarejestrować się w systemie aukcyjnym poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.targetmoto.pl,
  b) zaakceptować niniejszy Regulamin aukcji,
  c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji procesu aukcyjnego,
  d) zalogować się do systemu aukcyjnego,
  e) złożyć ofertę w formie elektronicznej poprzez udział w licytacji.
  4. Organizator ustala następujące warunki aukcji:
  a) oferowane przez Uczestników ceny są jawne,
  b) oferowane ceny są cenami brutto,
  c) wszystkie zaoferowane ceny są uwidoczniane w systemie aukcyjnym,
  d) postąpienie wynosi: minimum 100 zł lub wielokrotność tej kwoty, okreslaną przez Organizatora,
  e) Uczestnik może skorzystać z systemu ceny maksymalnej, o której mowa w pkt. 5 poniżej, 
  f) w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty zakupu na taką samą cenę, rozstrzygająca jest kolejność jej złożenia – wygrywa oferta złożona wcześniej,
  g) w celu zapewnienia przejrzystości i niezawodności procesu aukcyjnego, ostatnia oferta powinna zostać złożona najpóźniej na 5 sekund przed końcem czasu trwania aukcji,
  h) strona platformy aukcyjnej nie odświeża się automatycznie. W celu uwidocznienia aktualnej najwyższej złożonej oferty Uczestnik powinien samodzielnie odświeżyć bieżącą stronę przeglądarki internetowej,
  i) Uczestnik może brać udział w tym samym czasie tylko w jednej aukcji. Wycofanie się z danej aukcji i przystąpienie do licytacji innego samochodu jest możliwe wtedy, gdy ostatnia oferta złożona przez Uczestnika została przelicytowana przez innego Uczestnika,
  j) jeżeli zwycięzca aukcji wycofa się z zawarcia transakcji kupna samochodu, zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 10% zaoferowanej ceny zakupu, ale nie więcej niż 1 000 PLN. Ponadto przez 12 miesięcy od dnia wycofania się z zawarcia transakcji nie będzie on mógł brać udziału w innych aukcjach wewnętrznych.
  k) w uzasadnionych przypadkach Organizator może odstąpić od egzekwowania kary umownej.
  l) w przypadku wycofania się z zawarcia umowy sprzedaży Uczestnika, który złożył najwyższą ofertę, Organizator kieruje ofertę sprzedaży do kolejnego Uczestnika, który złożył drugą w kolejności najwyższą ofertę. Jeżeli kolejny Uczestnik odmówi kupna pojazdu, samochód zostanie ponownie wystawiony na aukcję.
  5. Uczestnik przystępując do licytacji może określić cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za samochód, będący przedmiotem aukcji. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Uczestników o kwotę postąpienia. Na kazdą kolejną ofertę innego Uczestnika, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Uczestnika o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej - system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Uczestnik zostanie poinformowany o sytuacji przekroczenie zadeklarowanej przez niego ceny maksymalnej w wyniku złożenia wyższej oferty przez innego Uczestnika.
  6. Oferta złożona przez Uczestnika podczas trwania aukcji może zostać anulowana przez Organizatora z następujących powodów:
  a) na uzasadniony wniosek Uczestnika,
  b) utraty wiarygodności Uczestnika wedle uznania Organizatora,
  7. Rozstrzygnięcie aukcji następuje w chwili upływu terminu, na jaki aukcja została ogłoszona.
  8. Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona przez Uczestnika do chwili zamknięcia aukcji. Uczestnik (oferent) otrzymuje potwierdzenie wygranej licytacji, które zostaje mu przesłane e-mailem zwrotnym na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym.
  9. Uczestnik, który wygrał licytację i zakupił samochód, nie może uczestniczyć w aukcjach, których przedmiotem jest sprzedaż samochodów będących własnością któregokolwiek z podmiotów należących do Grupy Żywiec a organizowanych przez Organizatora, przez okres 6 miesięcy od daty zamknięcia wygranej licytacji.
   

  § 6
  Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia poprzez wiadomość e-mail przesłaną przez Target Market.
  2. Dokumentem zaświadczającym o dokonaniu sprzedaży pojazdu będzie faktura VAT wystawiana przez dotychczasowego właściciela pojazdu obsługiwanego przez Dział Floty Grupy Żywiec S.A. zgodnie z danymi podanymi na formularzu rejestracji Uczestnika, w terminie do 7 dni od daty zakończenia licytacji.
  3. Uczestnik, który wygrał licytację, jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za pojazd na rachunek właściciela podany na fakturze VAT, w terminie 7dni od daty jej wystawienia.
  4. Pojazd zostanie wydany przez Dział Floty Grupy Żywiec na rzecz Uczestnika w uzgodnionym z nim drogą e-mailową terminie, jednak nie wcześniej niż po wpłynięciu zapłaty na rachunek właściciela pojazdu.

  § 7
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania aukcji w każdej chwili w całości lub części bez podania przyczyny.
  2. Wszelkie spory wynikłe w związku z aukcją będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zażalenia przez Uczestnika.
  3. Wszelkie zażalenia Uczestników aukcji dotyczące nie przyjęcia przez system aukcyjny oferty złożonej przez Uczestnika później niż na 5 sekund przed zakończeniem czasu trwania aukcji nie będą rozstrzygane.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  5.Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji.
  6. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji w systemie aukcyjnym i złożenie oferty Uczestnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.